Giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài

Các trường hợp thoả thuận trọng tài có thể bị vô hiệu

Trong nhiều hoàn cảnh thì thỏa thuận trọng tài vẫn có thể bị vô hiệu trong một số trường hợp: Tranh chấp phát sinh trong các lĩnh vực không thuộc thẩm quyền của Trọng tài, đó là trường hợp thỏa thuận trọng tài được xác lập để giải quyết tranh chấp không thuộc các trường […]

ÁN PHÍ TÒA ÁN

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ quốc hội quy định về mức thu án phí, lệ phí Tòa án, tạm ứng án

Xem chi tiết