Các Điều mới về Đồng tác giả trong Luật Sở hữu Trí tuệ 2022.jpg

Các Điều mới về Đồng tác giả trong Luật Sở hữu Trí tuệ 2022

Các Điều mới về Đồng tác giả trong Luật Sở hữu Trí tuệ 2022 Các Điều mới về Đồng tác giả trong Luật Sở hữu Trí tuệ sửa đổi năm 2022 được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 3, khóa XV vào ngày 16/6/2022. Theo đó, Luật quy định về tác giả và […]

Li-xăng quyền tác giả

Li-xăng quyền tác giả

Nhắc đến Li-xăng trong Sở hữu trí tuệ, thông thường chúng ta quen với các thuật ngữ như Li-xăng sáng chế, Li-xăng kiểu dáng công nghiệp và Li-xăng nhãn hiệu.

Xem chi tiết