Điểm mới về chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm công lập

Ngày 04/03/2022, Bộ giáo dục đào tạo đã ban hành Thông tư số 04/2022/TT-BGDĐT về việc sửa đổi Thông tư số 35/2020/TT-BGDĐT về quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm công lập và sửa đổi Thông […]

Luật doanh nghiệp sửa đổi

Vào ngày 17/06/2020 vừa qua, Quốc hội đã chính thức thông qua bản dự thảo Luật doanh nghiệp sửa đổi. Với 10 Chương và 218 Điều, dự thảo Luật doanh nghiệp (sửa đổi) có những nội dung thay đổi đáng chú ý như sau: 1. Bỏ quy định về thông báo mẫu dấu doanh nghiệp […]