Điểm mới của ICC 2021

Nhiệm vụ mới tiết lộ các nhà tài trợ bên thứ ba Một bổ sung quan trọng cho 2021 Quy tắc ICC, nhằm tăng tính minh bạch của thủ tục tố tụng trọng tài ICC, là đoạn văn 7 của điều 11, áp đặt một cái mới, nghĩa vụ rõ ràng đối với các bên […]