Tránh đi vào “vết xe đồ” hậu sửa Luật Đất đai

Tránh đi vào “vết xe đổ” hậu sửa Luật Đất đai

Việc sửa Luật Đất đai tron bất động sản nhưng cũng tịvăn bản hướng dẫn, thiếu sự đồng bộ giữa các Lho tới nay, văn bản pháp luật đất đai quacác thời kỳ bao gồm: Luật Cải cách ruộng đất 1953, Luật đất đai 1987, Luật đất đai năm 1993, Luật đất đai sửa đổi […]