Đối tượng và điều kiện được xem xét cấp thẻ đi lại doanh nhân APEC

Ngày 12/4/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 09/2023/QĐ-TTg quy định về trình tự, thủ tục, thẩm quyền, cấp và quản lý thẻ đi lại doanh nhân APEC. Theo đó, Quyết định quy định Thẻ đi lại doanh nhân APEC, gọi tắt là thẻ ABTC, là một loại thẻ do cơ quan có thẩm quyền […]

Doanh nghiệp phát hành trái phiếu được kéo dài kỳ hạn thêm 2 năm

Ngày 05/3/2023, Chính phủ vừa đã ban hành Nghị định số 08/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các Nghị định trước đó quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh […]