Các chính sách mới sẽ có hiệu lực từ tháng 01 năm 2022

1. Tổ chức Tín dụng chỉ được mua trái phiếu doanh nghiệp khi tỷ lệ nợ xấu dưới 3% Đây là nội dung tại Thông tư 16/2021/TT-NHNN về tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua, bán trái phiếu doanh nghiệp. Cụ thể, tổ chức tín dụng (TCTD) chỉ được mua trái […]

Những chính sách mới nổi bật doanh nghiệp cần quan tâm

1. Điều chỉnh một số quy định về Thương mại điện tử Nghị định 85/2021/NĐ-CP được Chính Phủ ban hành ngày 25 tháng 9 năm 2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử có điều chỉnh một số quy định về Thương mại điện tử, cụ […]

Nghị định mới 31/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Đầu tư 2020

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 31/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Đầu tư 2020 (sau đây được gọi tắt là “Nghị định 31” có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/03/2021) và Thông tư số 03/2021/TT- BKHĐT quy định về mẫu văn bản, báo cáo liên quan […]

Sửa đổi quy định quản lý, phát triển cụm công nghiệp

Ngày 11/6/2020, Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 66/2020/NĐ-CP (Nghị định 66) sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp. Cụ thể, sửa đổi, bổ sung Điều 5 quy hoạch phát triển cụm công nghiệp […]