Phối hợp chỉ đạo trong công tác quản lý thuế

Nội dung bài viết

Ngày 22 tháng 5 năm 2024, Bộ Tài chính ban hành Công văn 5258/BTC-TCT về phối hợp chỉ đạo trong công tác quản lý thuế.
Theo đó, để đảm bảo tỷ lệ nợ đọng thuế đến thời điểm ngày 31/12/2024 trên tổng số thực thu Ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2024 không vượt quá 8% và tổng số nợ thuế, phí đến cuối năm 2024 không vượt quá 5% tổng số thực thu NSNN năm 2024, Bộ Tài Chính đề nghị:

- Về công tác triển khai áp dụng Hóa đơn điện tử (HĐĐT):
+ Thành lập Ban chỉ đạo triển khai HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn do Lãnh đạo UBND tỉnh, thành phố làm trưởng ban; xây dựng quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên để triển khai thực hiện.
+ Phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế trong việc triển khai HĐĐT nói chung, triển khai HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền đảm bảo việc triển khai thực hiện một cách đồng bộ, hiệu quả.
+ Rà soát, tuyên truyền, động viên, yêu cầu các DN, HKD thuộc diện triển khai áp dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền, tập trung vào các lĩnh vực bán lẻ trực tiếp đến người tiêu dùng như: nhà hàng, khách sạn, dịch vụ ăn uống, kinh doanh vận tải hành khách đường bộ, xăng dầu, kinh doanh vàng bạc,...
+ Thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành thực hiện kiểm tra các doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã đăng ký áp dụng HĐĐT, HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền trong các lĩnh vực kinh doanh, đảm bảo 100% giao dịch được ghi nhận và xuất đầy đủ HĐĐT;
+ Phối hợp với cơ quan thuế thực hiện tuyên truyền đối với người bán hàng và người mua hàng về lợi ích của việc sử dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền trong việc đáp ứng yêu cầu phải xuất hóa đơn liên tục, 24/7, tạo điều kiện thuận lợi cho người mua hàng lấy HĐĐT một cách thuận tiện.

- Về công tác quản lý nợ và thu hồi nợ thuế:
+ Thành lập Ban chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế và tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh/thành phố do Lãnh đạo UBND tỉnh, thành phố làm trưởng ban và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên và xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động chi tiết để triển khai thực hiện.
+ Ban chỉ đạo rà soát danh sách Người nộp thuế (NNT) có nợ thuế lớn trên địa bàn, xác định biện pháp thu hồi cụ thể đối với từng NNT, báo cáo UBND tỉnh, thành phố và tổ chức làm việc để đôn đốc thu hồi nợ thuế.
+ Chỉ đạo các cơ quan liên quan trên địa bàn phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo quy định của Luật Quản lý thuê để thu hồi nợ đọng thuế. Đặc biệt đối với các khoản nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.
+ Chỉ đạo cơ quan thuế và các cơ quan liên quan phối hợp cung cấp thông tin để triển khai kịp thời, hiệu quả các biện pháp cưỡng chế thu hồi nợ thuế; Công khai thông tin người nộp thuế chây ỳ nợ thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật;
+ Đẩy mạnh thực hiện việc áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với các cá nhân; cá nhân là người đại diện theo pháp luật của người nộp thuế là Doanh nghiệp thuộc trường hợp đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, đặc biệt là các trường hợp không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

Xem toàn bộ nội dung tại Công văn 5258/BTC-TCT về phối hợp chỉ đạo trong công tác quản lý thuế

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan