Phá sản doanh nghiệp

Tham gia hỗ trợ chủ nợ trong thủ tục phá sản

Câu hỏi: Chào Luật sư, Năm 2018 công ty chúng tôi có ký 2 hợp đồng cung cấp dịch vụ phân phối và phát sóng truyền hình cho công ty X có giá trị là: 3.321.964.800 VNĐ. Chúng tôi đã cung cấp đầy đủ dịch vụ như hợp đồng, đã xuất hóa đơn. Tuy nhiên […]