Tranh chấp thanh toán giá trị hạng mục thi công sau khi nghiệm thu

Nội dung bài viết

Vấn đề:

Chào Luật sư. Chúng tôi là nhà thầu thi công đối với 3 hạng mục trong dự án của Chủ đầu tư X tại một công trình thủy điện. Ngày 25/05/2014, Các hạng mục do chúng tôi thực hiện đã được nghiệm thu theo biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình để đưa vào sử dụng: theo đó cả 3 hạng mục đều được kết luận là thi công đảm bảo chất lương, đạt yêu cầu thiết kế, chấp nhận nghiệm thu hoàn thành xây lắp hạng mục công trình trên để đưa vào sử dụng.

Chúng tôi đã gửi hồ sơ quyết toán hạng mục đến chủ đầu tư. Sau đó chúng tôi có nhiều lần gửi công văn đến chủ đầu tư yêu cầu phê duyệt quyết toán. Tuy nhiên đến nay, phía chủ đầu tư vẫn chưa thanh toán giá trị còn lại của các hợp đồng tại các hạng mục mà chúng tôi đã thi công. Nhờ Luật sư tư vấn và thu hồi khoản thanh toán đó cho chúng tôi.

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SBLAW cảm ơn bạn đã quan tâm dến dịch vụ tư vấn của chúng tôi. Liên quan đến vấn đề bạn thắc mắc, chúng tôi xin tư vấn như sau:

TƯ VẤN SƠ BỘ

Do giới hạn tài liệu của Quý Khách Hàng cung cấp, SB Law sẽ chỉ tư vấn liên quan đến những trình bày của Quý Khách Hàng đã thể hiện.

Theo khoản 2 Điều 26 Thông tư 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước:

“2. Trách nhiệm của các nhà thầu:

a) Thực hiện lập hồ sơ quyết toán hợp đồng, quyết toán giá trị thực hiện hợp đồng đã ký kết với chủ đầu tư theo quy định của pháp luật về hợp đồng xây dựng ngay sau khi hoàn thành nội dung công việc trong hợp đồng; chịu trách nhiệm về tính chính xác đối với số liệu và tính pháp lý đối với các tài liệu có liên quan trong hồ sơ quyết toán hợp đồng theo quy định.”
Khoản 1, 2 Điều 147 Luật xây dựng 2014 quy định về Quyết toán hợp đồng xây dựng như sau:

“1. Bên nhận thầu có trách nhiệm quyết toán hợp đồng xây dựng với bên giao thầu phù hợp với loại hợp đồng và hình thức giá hợp đồng áp dụng. Nội dung quyết toán hợp đồng xây dựng phải phù hợp với thỏa thuận trong hợp đồng xây dựng.

2. Thời hạn thực hiện quyết toán hợp đồng xây dựng do các bên thỏa thuận. Riêng đối với hợp đồng xây dựng sử dụng vốn nhà nước, thời hạn quyết toán hợp đồng không vượt quá 60 ngày, kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành toàn bộ công việc của hợp đồng, bao gồm cả phần công việc phát sinh (nếu có). Trường hợp hợp đồng xây dựng có quy mô lớn thì được phép kéo dài thời hạn thực hiện quyết toán hợp đồng nhưng không vượt quá 120 ngày.”

Vì dự án Công trình thủy điện là dự án có sử dụng vốn nhà nước và có quy mô lớn nên thời hạn để Quý Khách Hàng thực hiện quyết toán hợp đồng xây dựng là không quá 120 ngày kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành toàn bộ công việc của hợp đồng.

SB Law giả định rằng Quý Khách Hàng đã hoàn thành tất cả các nghĩa vụ của Bên nhà thầu thi công theo các Hợp đồng thi công hoặc Hợp đồng kinh tế đã ký kết với Công ty X, Quý Khách Hàng đã hoàn thành công trình và các công trình này cũng đã được Công ty Đakđrinh nghiệm thu theo các Biên bản nghiệm thu ngày 25/05/2014; đồng thời, Quý Khách Hàng cũng đã hoàn thành việc quyết toán hợp đồng xây dựng theo đúng thời hạn luật định.

Khoản 10 Điều 19 Nghị định 37/2015/NĐ-CP quy định về Thanh toán hợp đồng xây dựng như sau: Thời hạn thanh toán do các bên thỏa thuận trong hợp đồng phù hợp với quy mô và tính chất của từng hợp đồng. Thời hạn thanh toán không được kéo dài quá 14 ngày làm việc kể từ ngày bên giao thầu nhận đủ hồ sơ thanh toán hợp lệ theo thỏa thuận trong hợp đồng.
Việc Công ty X không duyệt quyết toán để kéo dài thời gian thanh toán giá trị các hạng mục thi công mà Quý Khách Hàng đã thực hiện khi Quý Khách Hàng đã hoàn thành công trình là vi phạm quy định tại khoản 10 Điều 19 Nghị định 37/2015/NĐ-CP nêu trên và điểm đ khoản 2 Điều 112 Luật xây dựng 2014 về Nghĩa vụ của chủ đầu tư:

“2. Chủ đầu tư có các nghĩa vụ sau:

đ) Tổ chức nghiệm thu, thanh toán, quyết toán công trình;”

Bên giao thầu có nghĩa vụ “thanh toán đủ giá trị của từng lần thanh toán cho bên nhận thầu sau khi đã giảm trừ tiền tạm ứng, tiền bảo hành công trình theo thỏa thuận hợp đồng, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác” (theo khoản 3 Điều 144 Luật xây dựng 2014).

Theo điểm c khoản 1 Điều 113 Luật xây dựng 2014: Quý Khách Hàng có quyền “yêu cầu thanh toán giá trị khối lượng xây dựng hoàn thành theo đúng hợp đồng”.

ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN

  • Đầu tiên, SB Law sẽ thừa ủy quyền Quý Khách Hàng gửi thông báo đến Bên Giao Thầu để chỉ rõ sự việc vi phạm cùng với yêu cầu hoàn thành việc thanh toán giá trị còn lại của các hạng mục công trình mà Quý Khách Hàng đã thực hiện.
  • Thứ hai, Nếu sau khi SB Law gửi thư thông báo, Bên Giao Thầu mong muốn thương lượng, hòa giải để giải quyết vụ việc, SB Law sẽ cử luật sư hỗ trợ Quý Khách Hàng theo yêu cầu của Quý Khách Hàng.
  • Thứ ba, Trường hợp sau khi gửi thư thông báo, Bên Giao Thầu không phản hồi, SB Law sẽ hỗ trợ quý khách hàng soạn đơn khởi kiện, nộp đơn khởi kiện và bảo vệ Quý Khách Hàng tại Tòa án để yêu cầu Bên Giao Thầu phải hoàn thành việc thanh toán giá trị còn lại của các hạng mục công trình mà Quý Khách Hàng đã thực hiện, đồng thời yêu cầu Bên Giao Thầu bồi thường các thiệt hại phát sinh.
0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan