Không thể chậm trễ trong vấn đề lấp khoảng trống pháp lý Fintech

Không thể chậm trễ trong vấn đề lấp khoảng trống pháp lý Fintech

Theo Luật sư Nguyễn Thanh Hà, Việt Nam không thể chậm trễ trong việc hoàn thiện những khoảng trống pháp lý đối với lĩnh vực Fintech trong bối cảnh lĩnh vực này phát triển với tốc độ rất nhanh. Sự phát triển Fintech của Việt Nam rất nhanh, tiềm năng lớn nhưng còn nhiều hạn […]