Tên thương mại là gì

Tên thương mại là tên gọi của tổ chức, cá nhân sử dụng trong hoạt động kinh doanh, dùng để nhận biết và phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên gọi đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vưc (Khoản 21 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ) Về cơ bản, […]

Đăng ký tên thương mại

Đăng ký tên thương mại của tổ chức, cá nhân dùng trong hoạt động kinh doanh để phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên gọi đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh. Quyền đối với tên thương mại chỉ được chuyển nhượng cùng với việc […]

Khả năng phân biệt của tên thương mại

Câu hỏi: Khả năng phân biệt của tên thương mại? Tên thương mại được coi là có khả năng phân biệt nếu đáp ứng các điều kiện sau đây: a) Chứa thành phần tên riêng, trừ trường hợp đã được biết đến rộng rãi do sử dụng;   b) Không trùng hoặc tương tự đến […]

Điều kiện bảo hộ tên thương mại

Bảo vệ tên thương mại, với cơ sở và nội dung quyền được bảo hộ đối với tên thương mại như, các doanh nghiệp nên thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm để ngăn chặn các chủ thể khác sử dụng tên thương mại của mình. Bởi pháp luật […]