Xâm phạm bí mật kinh doanh, bị xử lý như thế nào?

Câu hỏi: Mình ở Hà Nội. Trước đây mình từng làm việc cho 1 tiệm phở nên có biết một số công thức riêng của cửa hàng đó. Sau 10 năm làm việc ở đó, mình xin nghỉ và về mở một tiệm phở riêng. Mình có sử dụng vài công thức mà mình biết […]

Bí mật kinh doanh là gì?

Câu hỏi: Bí mật kinh doanh là gì? Bí mật kinh doanh là thông tin thu được từ hoạt động đầu tư tài chính, trí tuệ, chưa được bộc lộ và có khả năng sử dụng trong kinh doanh. Quyền sở hữu công nghiệp đối với bí mật kinh doanh được xác lập trên cơ […]

Hành vi xâm phạm quyền đối với bí mật kinh doanh

Bí mật kinh doanh là thông tin thu được từ hoạt động đầu tư tài chính, trí tuệ, chưa được bộc lộ và có khả năng sử dụng trong kinh doanh. Người kiểm soát hợp pháp bí mật kinh doanh bao gồm chủ sở hữu bí mật kinh doanh, người được chuyển giao hợp pháp […]