Xác định lại số tiền thuê đất phải nộp

Xác định lại số tiền thuê đất phải nộp

Ngày 11/06/2024, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2499/TCT-CS về việc giải đáp chính sách tiền thuê đất. Theo khoản 2 Điều 2 Quyết định số 1387/2005/QĐ-TTg ngày 29/12/2005 của Thủ tướng Chính phủ xử lý các quy định về ưu đãi, khuyến khích đầu tư trái pháp luật do Ủy ban nhân dân […]