Trách nhiệm tài sản của các thành viên góp vốn trong công ty TNHH và trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Chào Luật sư, Công ty chúng tôi có góp vốn cùng với 1 công ty và 1 cá nhân nữa để thành lập môt công ty Trách nhiệm hữu hạn X. Người đại diện công ty là ông Hùng. Luật sư cho tôi hỏi, trong quá trình hoạt động, nếu công ty bị phá sản , chúng tôi có phải chịu trách nhiệm thanh toán nợ ngoài số tiền chúng tôi góp vốn không. Chúng tôi nhận thấy, trong quá trình quản lý điều hành ông Hùng đã liên tục và tạm ứng một số tiền rất lớn gây ảnh hưởng đến tài chính của công ty. Ông Hùng có phải chịu trách nhiệm không. Cảm ơn Luật sư.

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB Law cảm ơn bạn đã quan tâm dến dịch vụ tư vấn của chúng tôi. Liên quan đến vấn đề bạn thắc mắc, chúng tôi xin tư vấn như sau:

TRÁCH NHIỆM TÀI SẢN CỦA CÁC THÀNH VIÊN GÓP VỐN

Một trong những lưu ý đặc trưng của Công ty TNHH đó là thành viên chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của Doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp, có nghĩa là dù cho khoản nợ có vượt quá số vốn đã góp vào doanh nghiệp thì số tiền thanh toán nợ là số tiền vốn đã góp vào doanh nghiệp. Trong trường hợp thành viên cam kết góp vào công ty một số vốn cố định nhưng lại không thực hiện thì số tiền cam kết đó sẽ là nghĩa vụ thanh toán nợ của thành viên đó đối với số nợ của công ty.

Nội dung nêu trên được quy định tại điểm b khoản 1 Điều 47 và khoản 4 Điều 48 Luật doanh nghiệp Việt Nam.

“b) Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 48 của Luật này;”

“4. Trường hợp có thành viên chưa góp hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết, công ty phải đăng ký điều chỉnh, vốn điều lệ, tỷ lệ phần vốn góp của các thành viên bằng số vốn đã góp trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày cuối cùng phải góp vốn đủ phần vốn góp theo khoản 2 Điều này. Các thành viên chưa góp vốn hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết phải chịu trách nhiệm tương ứng với phần vốn góp đã cam kết đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trong thời gian trước ngày công ty đăng ký thay đổi vốn điều lệ và phần vốn góp của thành viên.”

Do đó, trong trường hợp Công ty X bị tuyên bố phá sản, Công ty bạn sẽ không phải chịu thêm bất cứ nghĩa vụ nào ngoài số tiền vốn đã góp cho Công ty X

TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Ông Hùng là người đại diện theo pháp luật của Công ty X, Ông có nghĩa vụ không được phép lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của doanh nghiệp để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của cá nhân.

Theo quy định tại Điều 14 Luật doanh nghiệp

Điều 14. Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

1. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có trách nhiệm sau đây:

a) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp;

b) Trung thành với lợi ích của doanh nghiệp; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp, không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của doanh nghiệp để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;

c) Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho doanh nghiệp về việc người đại diện đó và người có liên quan của họ làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp chi phối tại các doanh nghiệp khác.

2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm cá nhân đối với những thiệt hại cho doanh nghiệp do vi phạm nghĩa vụ quy định tại khoản 1 Điều này.”

Khi phát hiện ra các hành vi trên, trường hợp có đầy đủ chứng cứ chứng minh, Thành viên công ty còn có quyền tự mình khởi kiện hoặc nhân danh Công ty khởi kiện dân sự đối với người đại diện theo pháp luật của Công ty về những hành vi không thực hiện đầy đủ và đúng quy định pháp luật về nghĩa vụ được giao, hoặc không thực hiện Nghị Quyết của Hội đồng thành viên.

Tại điểm b khoản 1 điều 72 Luật doanh nghiệp quy định về trường hợp Khởi kiện người quản lý như khi:

b) Không thực hiện đúng và đầy đủ hoặc thực hiện trái với quy định của pháp luật hoặc Điều lệ công ty về các quyền và nghĩa vụ được giao; không thực hiện, thực hiện không đầy đủ, không kịp thời nghị quyết của Hội đồng thành viên;

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan