Giải đáp về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Nội dung bài viết

Ngày 09/05/2024, Cục Thuế tỉnh Bắc Giang ban hành Công văn 3358/CTBGI-TTHT giải đáp thắc mắc về chính sách thuế.

Căn cứ Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật thuế TNDN, trường hợp Công ty đang được hưởng ưu đãi miễn thuế TNDN phải nộp 02 (hai) năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 04 (bốn) năm tiếp theo đối với thu nhập từ thực hiện dự án đầu tư mới tại khu công nghiệp không nằm trên địa bàn có điều kiện - kinh tế xã hội thuận lợi. Trong quá trình hoạt động, Công ty có thay đổi diện tích nhà xưởng trong giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh, nếu sự thay đổi giấy chứng nhận đầu tư trên không làm thay đổi việc đáp ứng các điều kiện ưu đãi thuế của dự án đầu tư đó theo quy định thì Công ty tiếp tục được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo dự án đang thực hiện cho thời gian còn lại hoặc ưu đãi theo diện đầu tư mở rộng nếu đáp ứng điều kiện ưu đãi theo quy định tại khoản 6 Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4 Điều 10 Thông tư số 96/2015/TT-BTC).

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan