Chính sách thuế Giá trị gia tăng và Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Nội dung bài viết

Ngày 25 tháng 3 năm 2024, Tổng cục thuế ban hành Công văn số 1183/TCT-CS trả lời Cục thuế tỉnh Bạc Liêu về chính sách thuế. Trong đó nêu rõ hai nội dung:

- Về chính sách thuế GTGT: thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ (kể cả tài sản cố định) sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT thì chỉ được khấu trừ, hoàn thuế đối với số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT nếu đáp ứng điều kiện khấu trừ, hoàn thuế theo quy định;

- Về chính sách thuế TNDN: đối với tài sản cố định không sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh thì khoản chi khấu hao của các tài sản cố định này không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. Đối với các khoản chi khấu hao của tài sản cố định sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, nếu đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính thì được xác định là chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan