Trả lời về chính sách thuế Thu nhập doanh nghiệp

Nội dung bài viết

Ngày 12 tháng 4 năm 2024, Tổng cục Thuế ban hành Công văn số 1517/TCT-CS trả lời về khấu hao tài sản cố định và thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản.

  • Về khấu hao đối với tài sản cố định

Căn cứ theo quy định pháp luật, trường hợp doanh nghiệp mua căn hộ chung cư để kinh doanh cho thuê, nếu không có giấy tờ chứng minh thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật thì không đủ điều kiện tính khấu hao tài sản căn hộ chung cư vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. Phần trích khấu hao vượt mức quy định hiện hành của Bộ Tài chính về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định sẽ không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế, về thời gian trích khấu hao tài sản cố định thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính

  • Về nộp thuế đối với thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản

Căn cứ theo quy định của pháp luật, nếu doanh nghiệp có lãi từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản thì phải hạch toán riêng để kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp với mức thuế suất 22% (từ ngày 01/01/2016 áp dụng mức thuế suất 20%), không được bù trừ với lỗ của các hoạt động sản xuất kinh doanh khác (bao gồm cả hoạt động cho thuê căn hộ chung cư).

 

Công văn 1517/TCT-CS 2024 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

 

Thông tư 45/2013/TT-BTC Chế độ quản lý sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định mới nhất

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan