Đề xuất sửa đổi Nghị định quản lý thuế của doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Nội dung bài viết

Ngày 15/12/2023, Chính phủ ban hành Nghị quyết 217/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2023.

Khẩn trương đề xuất sửa đổi Nghị định quản lý thuế của doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Nghị quyết 217/NQ-CP
Nghị quyết 217/NQ-CP

Ngày 15/12/2023, Chính phủ ban hành Nghị quyết 217/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2023. Theo đó, Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

- Khẩn trương đề xuất việc sửa đổi, bổ sung Nghị định 132/2020/NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết ;

-Theo dõi sát tình hình, kịp thời tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ điều hành chính sách tài khóa;

-Bám sát diễn biến thị trường trái phiếu doanh nghiệp, rà soát, đánh giá kỹ lưỡng, cụ thể khả năng thanh toán, chi trả của các tổ chức phát hành trái phiếu doanh nghiệp;

-Tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách nhà nước;

-Khẩn trương trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các văn bản triển khai các Nghị quyết của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, giảm thuế giá trị gia tăng, việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 6.

Sử dụng chứng từ thay thế hóa đơn bán hàng của doanh nghiệp chế xuất

Ngày 18/12/2023, Bộ Tài chính ban hành Công văn số 13870/BTC-TCHQ về việc sử dụng chứng từ thay thế hóa đơn bán hàng của doanh nghiệp chế xuất. Theo đó, Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:

-Trường hợp tại thời điểm làm thủ tục xuất khẩu tại chỗ hàng hóa cho doanh nghiệp nội địa theo quy định tại khoản 58 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính, người khai hải quan chưa phát hành được hóa đơn bán hàng do chưa hoàn thành việc chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ, thì nộp Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ (bản chụp) thay hóa đơn bán hàng thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan cho cơ quan hải quan.

-Khi làm thủ tục nhập khẩu tại chỗ, người khai hải quan thực hiện thủ tục hải quan theo quy định tại khoản 58 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính và nộp hồ sơ hải quan kèm hóa đơn bán hàng trên hóa đơn ghi rõ “Dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan” (bản chụp) thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan cho cơ quan hải quan.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan