Chính sách thuế đối với dự án xây dựng nhà ở xã hội

Nội dung bài viết

Ngày 10 tháng 5 năm 2024, Tổng cục Thuế ban hành Công văn số 1977/TCT-CS về việc miễn tiền sử dụng đất đối với dự án xây dựng nhà ở xã hội theo hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Căn cứ các quy định pháp luật, việc miễn tiền sử dụng đất để xây dựng nhà ở xã hội thực hiện theo quy định của pháp luật về nhà ở. Việc ưu đãi chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội được thực hiện theo quy định tại Điều 58 Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 nêu trên. Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2023, Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016 của Chính phủ là các văn bản hướng dẫn Luật Đất đai năm 2013 không hướng dẫn pháp luật đấu thầu. Vì vậy, đối với những vướng mắc liên quan đến pháp luật nhà ở, pháp luật về đấu thầu, đề nghị thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm được giao.

 

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan