Chính sách thuế thu nhập Doanh nghiệp

Nội dung bài viết

Ngày 25 tháng 3 năm 2024, Tổng cục Thuế ban hành Công văn số 1176/TCT-CS về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN).

 

Tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp quy định “Khi bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp chưa phát sinh doanh thu nhưng có phát sinh các khoản chi thường xuyên để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp (không phải là các khoản chi đầu tư xây dựng để hình thành tài sản cố định) mà các khoản chi này đáp ứng các điều kiện theo quy định thì khoản chi này được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế”.

 

Căn cứ quy định nêu trên, việc doanh nghiệp thay đổi vốn đầu tư phải thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan