Phê duyệt Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động

Nội dung bài viết

Phê duyệt Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký Quyết định 1400/QĐ-TTg ngày 17/11/2023 phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động đáp ứng yêu cầu thực thi các cam kết quốc tế về lao động giai đoạn 2023 – 2030”.

Quyết định 1400/QĐ-TTg
Quyết định 1400/QĐ-TTg

Đề án này nhằm mục tiêu đảm bảo 90%-100% các cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương tổ chức phổ biến, thông tin kịp thời, đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật liên quan tới quyền, nghĩa vụ của người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (NSDLĐ).

Đề án đặt ra nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu là nâng cao nhận thức, năng lực, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việc phổ biến, giáo dục pháp luật cho NLĐ và NSDLĐ. Điều này bao gồm việc khảo sát, đánh giá nhu cầu, thực trạng để xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật lao động; tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, các cam kết quốc tế về lao động của Việt Nam; kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật và cán bộ nòng cốt.

Đề án cũng nhấn mạnh việc đảm bảo 90%-100% các câu hỏi và đề nghị tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực thi pháp luật lao động của NLĐ và NSDLĐ được tiếp nhận và hướng dẫn, trả lời. Ngoài ra, đề án cũng nhắm đến việc xây dựng, nhân rộng các mô hình điểm phổ biến, giáo dục pháp luật đối với từng đối tượng.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan