Dự thảo 01 Nghị định quy định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất

Nội dung bài viết

Ngày 12/04/2024, Bộ Tài chính dự thảo Nghị định quy định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Nghị định này được xây dựng theo Luật Đất đai 2024. Nghị định gồm 11 chương, 173 điều, quy định chi tiết thi hành một số điều, khoản của Luật Đất đai số 31/2024. Theo Dự thảo, Nghị định áp dụng cho người sử dụng đất, các cơ quan, tổ chức, đơn vị và các đối tượng khác liên quan đến việc tính, thu, nộp, quản lý tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định tại Điều 4 của Luật Đất đai.

Chi tiết tại Dự thảo Nghị định quy định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan