Dự thảo Luật tư pháp người chưa thành niên

Nội dung bài viết

Ngày 17 tháng 4 năm 2024, Quốc hội ban hành Dự thảo Luật Tư pháp người chưa thành niên được soạn bởi Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Dự thảo có một số điểm chính như:

- Dự thảo quy định về xử lý chuyển hướng đối với người chưa thành niên phạm tội; hình phạt và thủ tục tố tụng đối với người chưa thành niên; tái hòa nhập cộng đồng và hỗ trợ bị hại; nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động tư pháp người chưa thành niên.

- Dự thảo này nhằm bảo vệ quyền, lợi ích tốt nhất cho người chưa thành niên; bảo đảm việc xử lý người chưa thành niên phù hợp với độ tuổi, khả năng nhận thức, đặc điểm nhân thân, tính chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội.

- Dự thảo cũng nhằm giáo dục, giúp đỡ người chưa thành niên tự sửa chữa sai lầm, cải thiện hành vi, trở thành công dân có ích cho xã hội.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan