Hoạt động lấn biển theo Luật Đất đai 2024

Nội dung bài viết

Ngày 16 tháng 4 năm 2024, Chính phủ ban hành Nghị định 42/2024/NĐ-CP về hoạt động lấn biển nhằm hướng dẫn chi tiết quy định của Điều 190 Luật Đất đai 2024. Nghị định này quy định một số nội dung như sau:

- Định nghĩa hành vi lấn biển: Theo đó, lấn biển là việc mở rộng diện tích đất trong phạm vi từ đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm về phía biển thuộc vùng biển Việt Nam.

- Các hoạt động lấn biển phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này

- Việc giao đất, cho thuê đất, giao khu vực biển để lấn biển

  • Đối với dự án đầu tư lấn biển hoặc dự án đầu tư có hạng mục lấn biển bằng nguồn vốn đầu tư công thì trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 68 Nghị định 43/2014/NĐ-CP
  • Đối với dự án đầu tư lấn biển hoặc dự án đầu tư có hạng mục lấn biển bằng nguồn vốn nhà nước ngoài đầu tư công và dự án sử dụng vốn khác thì trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất thì căn cứ theo khoản 2 Điều 7 của Nghị định này.
  • Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất đồng thời với giao khu vực biển để lấn biển. Chủ đầu tư dự án đầu tư lấn biển hoặc dự án đầu tư có hạng mục lấn biển không phải nộp tiền sử dụng khu vực biển để thực hiện hoạt động lấn biển
0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan