Sửa đổi một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại.

Nội dung bài viết

Ngày 28/12/2023, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 42/2023/TT-BCT (“Thông tư số 42”) sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 37/2019/TT-BCT (“Thông tư số 37”) ngày 29/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại.

Phòng vệ thương mại
Phòng vệ thương mại

Theo đó, Thông tư số 42 sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 6; khoản 4 và tên Điều 10; Điều 11; khoản 4 Điều 13; khoản 1 Điều 16; Điều 20; khoản 2 Điều 23; điểm c khoản 1 Điều 26.

Thông tư 42 cũng bãi bỏ khoản 5, khoản 6 Điều 10 của Thông tư số 37.

Đối với các hồ sơ đề nghị miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại đã được tiếp nhận hoặc đã ban hành quyết định miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại trước ngày Thông tư 42 có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo quy định tại Thông tư số 37

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/2/2024.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan