Rà soát, thống kê, đề xuất phương án sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, phục vụ xây dựng Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực Giao thông vận tải

Nội dung bài viết

Ngày 29 tháng 5 năm 2024, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Công văn số 5712/BGTVT-TCCB về việc rà soát, thống kê, đề xuất phương án sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, phục vụ xây dựng Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực GTVT.
Để có thông tin, dữ liệu phục vụ việc xây dựng Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực giao thông vận tải, Bộ Giao thông vận tải đề nghị Quý cơ quan, tổ chức:
1. Rà soát, thống kê các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc, trực thuộc Quý cơ quan, tổ chức đang cung cấp các dịch vụ sự nghiệp công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải (Danh mục một số dịch vụ sự nghiệp công thuộc ngành, lĩnh vực giao thông vận tải tham khảo tại Phụ lục I kèm theo).
2. Đánh giá tình hình tổ chức, hoạt động cung cấp các dịch vụ sự nghiệp công thuộc ngành, lĩnh vực giao thông vận tải của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc, trực thuộc Quý cơ quan, tổ chức quản lý, trong đó làm rõ vai trò của các đơn vị sự nghiệp công lập đối với sự phát triển của cơ quan, tổ chức, địa phương; thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện; nhất là việc thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị này.
3. Dự báo nhu cầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công thuộc ngành, lĩnh vực giao thông vận tải của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc, trực thuộc Quý cơ quan, tổ chức gắn với tình hình phát triển kinh tế xã hội của bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị; từ đó đề xuất sắp xếp, kiện toàn các đơn vị sự nghiệp công lập trong thời gian tới (theo mẫu biểu tại Phụ lục II kèm theo).
4. Văn bản của Quý cơ quan, tổ chức đề nghị gửi về Bộ Giao thông vận tải trước ngày 10/6/2024 để tổng hợp.

Xem toàn văn nội dung tại Công văn số 5712/BGTVT-TCCB về việc rà soát, thống kê, đề xuất phương án sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, phục vụ xây dựng Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực GTVT

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan