Hướng dẫn chính sách thuế thu nhập cá nhân

Nội dung bài viết

Ngày 10 tháng 5 năm 2024, Tổng cục Thuế ban hành Công văn số 1982/TCT- DNNCN về việc hướng dẫn chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với khoản chi phí nghỉ mát hàng năm cho lao động đủ điều kiện về thi đua khen thưởng được đi nghỉ mát của Công ty.

Căn cứ theo quy định pháp luật, về nguyên tắc, trường hợp khoản chi nghỉ mát do Công ty chi cho người lao động mà khoản chi ghi rõ tên cá nhân được hưởng thì khoản tiền này tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của người lao động; Trường hợp khoản chi chung cho tập thể người lao động không ghi rõ tên cá nhân được hưởng thì khoản thu nhập này không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của người lao động.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan