Đơn giản hóa 18 thủ tục hành chính nội bộ trọng tâm ưu tiên thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính.

Nội dung bài viết

Quyết định 277/QĐ-TTg 2024 được Thủ tướng Chính phủ ban hành vào ngày 04 tháng 4 năm 2024. Quyết định này phê duyệt phương án đơn giản hóa 18 thủ tục hành chính nội bộ trọng tâm ưu tiên thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính.

Đơn giản hoá 18 thủ tục hành chính
Đơn giản hoá 18 thủ tục hành chính nội bộ

Theo quyết định này, Bộ Tài chính được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng dự thảo văn bản thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ đã được phê duyệt, trình cấp có thẩm quyền theo quy định. Trong đó có một số thủ tục đáng lưu ý như:

  • Thanh toán chi phí liên quan đến bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
  • Trình tự thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc trung ương quản lý trên địa bàn các tỉnh, thành phố (trừ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Phòng).
  • Thủ tục: Trình tự thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp cấp I thuộc trung ương quản lý trên địa bàn các thành phố: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Phòng

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 04/04/2024.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan