Trả lời về chính sách thuế

Nội dung bài viết

Ngày 15 tháng 4 năm 2024, Tổng cục Thuế ban hành Công văn số 1555/TCT-CS về chính sách thuế.

Căn cứ theo quy định pháp luật, về nguyên tắc dự án đầu tư mới là dự án đầu tư thực hiện lần đầu hoặc dự án đầu tư độc lập với dự án đầu tư đang hoạt động; dự án đầu tư mở rộng là dự án đầu tư phát triển dự án đầu tư đang hoạt động bằng cách mở rộng quy mô, nâng cao công suất, đổi mới công nghệ, giảm ô nhiễm hoặc cải thiện môi trường; dự án đầu tư mới hoặc dự án đầu tư mở rộng được hưởng ưu đãi thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải đáp ứng ứng điều kiện ưu đãi thuế TNDN theo quy định. Theo đó, trường hợp Công ty có 04 dự án đầu tư thì xác định ưu đãi thuế TNDN như sau:

- Nếu dự án đầu tư số 2,3,4 là dự án đầu tư mới, độc lập với nhau và độc lập so với dự án 1, đáp ứng điều kiện lĩnh vực, địa bàn ưu đãi thuế TNDN thì các dự án 2,3,4 được hưởng ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư mới.

- Nếu dự án đầu tư số 2,3,4 là dự án đầu tư phát triển dự án đang hoạt động thuộc lĩnh vực, địa bàn ưu đãi thuế TNDN, đáp ứng một trong 03 tiêu chí về đầu tư mở rộng theo quy định thì các dự án 2,3,4 được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo diện đầu tư mở rộng.

Trường hợp các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực sản xuất điện từ năng lượng mặt trời, sản xuất điện từ năng lượng gió nếu có các quy định riêng, đặc thù của ngành, lĩnh vực thì các dự án đầu tư nêu trên phải đáp ứng các quy định của pháp luật chuyên ngành có liên quan.

 

Công văn 1555/TCT-CS năm 2024 về chính sách thuế

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan