Gia hạn và lùi thời hạn nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

Nội dung bài viết

Ngày 12 tháng 4 năm 2024, Tổng cục Thuế ban hành Công văn số 1541/TCT-QLN về gia hạn nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và lùi thời hạn nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản do phải tạm dừng khai thác đối với doanh nghiệp khai thác khoáng sản.

  • Về việc lùi thời hạn nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

Căn cứ các quy định pháp luật, trường hợp người nộp thuế được tạm dừng khai thác khoáng sản theo yêu cầu hoặc được xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thì thời điểm nộp số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản phát sinh trong kỳ (nếu có) được lùi bằng thời gian phải tạm dừng khai thác khoáng sản, nhưng không vượt quá thời gian khai thác còn lại của giấy phép. Cơ quan Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tính, điều chỉnh, thẩm định số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản phải nộp, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đối với các giấy phép thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và gửi văn bản xác định số tiền phải nộp cho Cục Thuế địa phương nơi có khu vực khoáng sản được cấp phép khai thác. Cục Thuế căn cứ vào văn bản xác định số tiền phải nộp của cơ quan Tài nguyên và Môi trường để ban hành thông báo nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản gửi tổ chức, cá nhân phải nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo đúng quy định.

  • Về gia hạn nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản do có vướng mắc về giải phóng mặt bằng thuê đất

Căn cứ quy định pháp luật thì thời gian gia hạn nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản không vượt quá 02 năm, kể từ thời hạn nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

Công văn 1541/TCT-QLN 2024 lùi thời hạn nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

5/5 (1 Review)

Bài viết liên quan