Thuế, phí, lệ phí

Nội dung bài viết

Khoanh tiền thuế nợ

Ngày 11/01/2024, Tổng Cục thuế ban hành Công văn số 140/TCT-QLN về việc khoanh tiền nợ. Theo đó, trường hợp người nộp thuế được khoanh nợ theo quy định tại khoản 5 Điều 83 Luật Quản lý thuế thì thời gian khoanh nợ được tính từ ngày cơ quan quản lý thuế có văn bản đề nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi hoặc từ ngày có hiệu lực của quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Trong thời gian từ ngày cơ quan quản lý thuế có văn bản đề nghị thu hồi gửi cơ quan đăng ký kinh doanh đến ngày cơ quan đăng ký kinh doanh có quyết định thu hồi hoặc có văn bản về việc không thu hồi thì cơ quan quản lý thuế có thể áp dụng biện pháp cưỡng chế phù hợp để đảm bảo hiệu quả của công tác quản lý thuế.

Thuế, phí, lệ phí
Thuế, phí, lệ phí

Thuế giá trị gia tăng

Ngày 11/01/2024, Tổng Cục thuế ban hành công văn số 141/TCT-QLN về việc thuế giá trị gia tăng. Theo đó, cần nghiên cứu quy định tại Nghị định số 15/2022/NĐ-CP và điểm 1 công văn số 2688/BTC-TCT để xác định hàng hóa thuộc đối tượng giảm thuế. Trường hợp xác định thuế suất thuế GTGT ghi trên hóa đơn mua vào cao hơn thuế suất quy định tại Nghị định số 15/2022/NĐ-CP, doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 1 Nghị định số 15/2022/NĐ-CP.
Xử lý thu tiền thuê đất đối với trường hợp Nhà nước giao đất trước ngày Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành, nay chuyển sang thuê đất:

Ngày 10/01/2024, Tổng Cục thuế ban hành Công văn số 124/TCT-CS về việc chính sách thuế. Tổng Cục thuế có ý kiến như sau: Theo quy định của pháp luật về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất năm 2013 thì:
– Tổ chức kinh tế thuộc trường hợp thuê đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 được Nhà nước giao đất và đã nộp tiền sử dụng đất trước ngày Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn sử dụng đất còn lại, không phải chuyển sang thuê đất. Khi hết thời hạn sử dụng đất nếu được cơ quan nhà nước có thẩm quyền gia hạn theo quy định tại Khoản 1 Điều 60 Luật Đất đai thì phải chuyển sang thuê đất và phải nộp tiền thuê đất theo quy định (khoản 1 Điều 31 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ).
– Tổ chức kinh tế thuộc trường hợp thuê đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 đã được Nhà nước giao đất và đã nộp tiền sử dụng đất trước ngày Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành, nay có nhu cầu chuyển sang thuê đất thì không phải nộp tiền thuê đất cho thời hạn sử dụng đất còn lại (khoản 2 Điều 31 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP nêu trên).
– Tổ chức kinh tế được Nhà nước giao đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp có thu tiền sử dụng đất đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định cho phép miễn, giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai trước ngày 01/7/2014 khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ ngày 01/7/2014 trở về sau thì người chuyển nhượng phải nộp đủ số tiền đã được miễn, giảm vào ngân sách nhà nước theo giá đất tại thời điểm chuyển nhượng quyền sử dụng đất (khoản 5 Điều 2 Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14/11/2017 của Chính phủ).

Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

Ngày 10/01/2024, Tổng Cục thuế ban hành Công văn số 116/TCT-CS về việc chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp. Tổng Cục thuế có ý kiến như sau: Dự án đầu tư được cấp Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư trước ngày 01/01/2014 nhưng đang trong quá trình đầu tư, chưa đi vào hoạt động, chưa phát sinh doanh thu và được cấp Giấy chứng nhận điều chỉnh Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh từ ngày 01/01/2014 thì được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp quy định tại Điều 15, Điều 16 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP của Chính phủ. Thời gian áp dụng ưu đãi về thuế TNDN đối với dự án đầu tư được xác định kể từ khi dự án có doanh thu theo quy định tại Nghị định số 218/2013/NĐ-CP và các văn bản pháp quy hướng dẫn thi hành.
Đối với khoản thu nhập từ hoạt động cho thuê kho bãi phát sinh năm 2013 và hoạt động kinh doanh sản phẩm thép, kinh doanh nguyên nhiên liệu phát sinh năm 2014 là hoạt động kinh doanh thương mại không gắn với hoạt động đầu tư của dự án thì Công ty không được hưởng ưu đãi về thuế TNDN đối với khoản thu nhập từ hoạt động cho thuê kho bãi và hoạt động kinh doanh sản phẩm thép, kinh doanh nguyên nhiên liệu này.

 

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan