Ban hành Nghị định quy định hoạt động thông tin cơ sở

Nội dung bài viết

Ngày 10 tháng 5 năm 2924, Chính Phủ ban hành Nghị định 49/2024/NĐ-CP quy định hoạt động thông tin cơ sở
Nghị định này quy định về hoạt động thông tin cơ sở; trách nhiệm quản lý nhà nước về hoạt động thông tin cơ sở; quyền và nghĩa vụ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thông tin cơ sở.

Hoạt động thông tin cơ sở là hoạt động cung cấp thông tin thiết yếu; tiếp nhận thông tin phản ánh và thông tin nội dung trả lời của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền đối với thông tin phản ánh của người dân thông qua các loại hình:
● Đài truyền thanh cấp xã;
● Bảng tin công cộng; bản tin thông tin cơ sở;
● Tài liệu không kinh doanh phục vụ hoạt động thông tin cơ sở;
● Tuyên truyền trực tiếp qua tuyên truyền viên cơ sở;
● Cổng hoặc trang thông tin điện tử; mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin trên Internet;
● Tin nhắn viễn thông.
Hoạt động thông tin cơ sở phải đảm bảo nguyên tắc:
- Thông tin kịp thời, chính xác, minh bạch, công khai phù hợp với trình độ, nhu cầu của người dân ở từng vùng, miền, đặc biệt là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.
- Phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương.
- Bảo đảm thực hiện nhiệm vụ truyền thông chính sách của Đảng, Nhà nước, cung cấp thông tin thiết yếu đến người dân.
- Người dân được bảo đảm và bình đẳng, không bị phân biệt đối xử trong việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin.
- Tôn trọng ý kiến đóng góp của người dân; tiếp nhận thông tin phản ánh và thông tin nội dung trả lời của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền đối với thông tin phản ánh của người dân.
- Tuân thủ quy định của pháp luật về bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ bí mật nhà nước, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2024

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan