Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp về bù trừ , chuyển lỗ

Nội dung bài viết

Ngày 19/12/2023 Tổng cục thuế ban hành công văn số 5781/TCT-CS giải đáp vướng mắc về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp về bù trừ, chuyển lỗ. Theo đó, Tổng cục Thuế nhấn mạnh pháp luật về Thuế TNDN không quy định việc bù trừ giữa các dự án được hưởng ưu đãi bị lỗ với các dự án được hưởng ưu đãi khác có thu nhập.

Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp về bù trừ , chuyển lỗ

Công văn số 5781.TCT-CS
Công văn số 5781.TCT-CS

Chi phí lợi thế thương mại khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Ngày 19/12/2023, Tổng cục thuế ban hành công văn số 5782/TCT-CS giải đáp vướng mắc về chi phí lợi thế thương mại khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Theo đó, trường hợp của Công ty nếu có phát sinh giao dịch liên kết thì phải thực hiện theo quy định pháp luật về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

 

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan