Thay đổi nội dung đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử

Nội dung bài viết

Ngày 10/05/2024, Cục Thuế tỉnh Bắc Giang ban hành Công văn 3395/CTBGI-TTHT về việc thay đổi nội dung đăng ký sử dụng hoá đơn điện tử.

Căn cứ Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ.  trường hợp Công ty thuộc đối tượng ngừng sử dụng hóa đơn điện tử có mã và không có mã của cơ quan thuế theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định 123/2020/NĐ-CP thì tờ khai thay đổi nội dung đăng ký sử dụng HĐĐT Mẫu số 01/ĐKTĐ-HĐĐT ban hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP của công ty trên hệ thống HĐĐT của Tổng cục Thuế không được hệ thống chấp nhận.

Trường hợp Công ty lập HĐĐT có mã của cơ quan thuế cấp theo từng lần phát sinh thì không nhất thiết phải có chữ ký số của người bán và người mua.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan