Hướng dẫn về việc giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với mặt hàng linh kiện bóng đèn theo Nghị định số 94/2023/NĐ-CP

Nội dung bài viết

Ngày 07 tháng 6 năm 2024, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn số 2621/TCHQ-TXNK hướng dẫn về việc giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với mặt hàng linh kiện bóng đèn theo Nghị định số 94/2023/NĐ-CP ngày 28/12/2023 của Chính phủ. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Căn cứ pháp luật về hải quan và pháp luật về quản lý thuế, người khai hải quan có trách nhiệm kê khai thuế chính xác, trung thực, đầy đủ, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của hồ sơ thuế.
Căn cứ Mục VI, Phần B Phụ lục III Nghị định số 94/2023/NĐ-CP , trường hợp hàng hóa là phụ tùng và linh kiện phần cứng, điện tử (bộ phận, phụ tùng của các nhóm sản phẩm phần cứng, điện tử thuộc nhóm từ Mục I đến Mục V Phần B Phụ lục này; các thiết bị bán dẫn, đèn điện tử, mạch điện tử và dây cáp điện; tụ điện; điện trở; cuộn cảm; đèn điốt điện tử (LED); các thiết bị bán dẫn; mạch in; mạch điện tử tích hợp; cáp đồng, cáp quang; loại khác) thì không thuộc đối tượng được giảm thuế GTGT. Mã số HS ở cột (10) Phụ lục I, cột (10) Phần A và cột (4) Phần B Phụ lục III chỉ để tra cứu. Việc xác định mã số HS đối với hàng hóa thực tế nhập khẩu thực hiện theo quy định về phân loại hàng hóa tại Luật Hải quan và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Hải quan.

Xem toàn văn nội dung tại Công văn số 2621/TCHQ-TXNK hướng dẫn về việc giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với mặt hàng linh kiện bóng đèn theo Nghị định số 94/2023/NĐ-CP ngày 28/12/2023 của Chính phủ

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan