Quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân

Nội dung bài viết

Ngày 30 tháng 5 năm 2024, Tổng cục Thuế ban hành Công văn số 2287/TCT-DNNCN về việc quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân.

1. Về quy trình kiểm tra thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh:

Việc kiểm tra thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (bao gồm hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai, hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán, hộ kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh) thực hiện theo hướng dẫn tại tiết c khoản 4 Điều 18, khoản 3 Điều 19 Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 01/6/2021 của Bộ Tài chính và Quy trình kiểm tra thuế ban hành kèm theo Quyết định số 970/QĐ-TCT ngày 14/07/2023 của Tổng cục Trưởng Tổng cục Thuế.

2. Về việc áp dụng rủi ro trong quản lý thuế đối với hộ kinh doanh

Việc áp dụng rủi ro trong quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 10, Điều 12, khoản 1 Điều 15 Thông tư số 31/2021/TT-BTC ngày 17/5/2023 của Bộ Tài chính. Đồng thời Tổng cục Thuế đang dự thảo quy trình hướng dẫn áp dụng rủi ro trong quản lý thuế và hóa đơn đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong đó có ban hành các chỉ số tiêu chí cụ thể, lượng hóa các tiêu chí tại Điều 10, Điều 12 Thông tư số 31/2021/TT-BTC để đáp ứng yêu cầu về quản lý thuế và hóa đơn đối với hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai và hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán. Trong thời gian chưa ban hành quy trình nêu trên thì việc áp dụng rủi ro trong quản lý thuế đối với cá nhân thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 12, Điều 10, Điều 15 Thông tư số 31/2021/TT-BTC ngày 17/5/2023 của Bộ Tài chính.

3. Về nội dung chức năng, nhiệm vụ của Phòng quản lý hộ kinh doanh, cá nhân và thu khác tại Cục Thuế và thẩm định đối với hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân

- Chức năng, nhiệm vụ của Phòng quản lý hộ kinh doanh, cá nhân và thu khác được quy định tại điểm 6, Phần I Quyết định 211/QĐ-TCT ngày 12/03/2019 của Tổng cục Thuế. Theo đó, hiện nay chưa quy định Phòng quản lý hộ kinh doanh, cá nhân và thu khác được lập kế hoạch kiểm tra và kiểm tra trực tiếp tại hộ kinh doanh.
- Việc thẩm định đối với hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân thực hiện theo quy định tại tiết d, khoản 3 Điều 3 Quy chế cấp ý kiến pháp lý dự thảo đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và thẩm định dự thảo văn bản hành chính do cơ quan thuế các cấp ban hành ban hành kèm theo Quyết định số 1033/QĐ-TCT ngày ngày 01 tháng 06 năm 2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế.

Xem toàn bộ nội dung tại Công văn số 2287/TCT-DNNCN về việc quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan