Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

Nội dung bài viết

Ngày 03/06/2024, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2328/TCT-CS về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp. Căn cứ khoản 2 Điều 19 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, khoản 1 Điều 18 và khoản 2, khoản 3 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ; khoản 1 Điều 12 Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính đã có quy định cụ thể về mức miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước; khoản 1 và điểm a khoản 5 Điều 15 Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/06/2020:
- Về chính sách thuế TNDN: Về nguyên tắc, thu nhập từ hoạt động khai thác khoáng sản không được áp dụng ưu đãi thuế TNDN.
- Về chính sách ưu đãi tiền thuê đất: Quy định pháp luật hiện hành về đất đai đã có quy định chính sách ưu đãi tiền thuê đất đối với dự án đầu tư, về nguyên tắc được xác định theo từng dự án đầu tư được phê duyệt, thẩm định theo quy định của pháp luật và gắn với việc cho thuê đất mới.

Xem toàn văn nội dung tại Công văn 2328/TCT-CS 2024 chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan