Chính sách thuế Thu nhập cá nhân

Nội dung bài viết

Ngày 30/05/2024, Cục Thuế tỉnh Bình Dương ban hành Công văn 14748/CTBDU-TTHT về việc chính sách thuế thu nhập cá nhân.
Căn cứ khoản 2 Điều 42 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14; điểm c Khoản 1 Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân; Điều 44 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/06/2019; theo đó để được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc là con, vợ hoặc chồng, cha mẹ thì thời hạn người nộp thuế phải thực hiện đăng ký như sau:
Đối với trường hợp ủy quyền cho cơ quan chi trả thu nhập đăng ký thuế, thời hạn đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ quyết toán thuế năm, cụ thể năm 2023 sẽ là ngày 01/04/2024.
Đối với trường hợp người nộp thuế trực tiếp đăng ký thuế, thời hạn đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch đối với hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân của cá nhân trực tiếp quyết toán thuế, cụ thể năm 2023 sẽ là ngày 02/05/2024.
Nếu quá thời hạn đăng ký giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc theo quy định nêu trên thì không được tính giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc khi quyết toán thuế TNCN trong năm tính thuế 2023.

Xem toàn bộ nội dung tại Công văn 14748/CTBDU-TTHT của Cục Thuế tỉnh Bình Dương về việc chính sách thuế thu nhập cá nhân

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan