Hướng dẫn về chính sách thuế

Nội dung bài viết

Ngày 05/06/2024, Tổng cục Thuế ban hành Công văn số 2372/TCT-CS về chính sách thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Trường hợp hoạt động tăng vốn đầu tư thực hiện đúng quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 thì căn cứ quy định tại Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 để xác định giá trị vốn góp tại thời điểm góp vốn và quy định tại điểm b2 khoản 1 Điều 17 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính để xác định giá vốn của đất chuyển quyền phù hợp với nguồn gốc quyền sử dụng đất.
Việc xác định giá đất được trừ khi chuyển nhượng bất động sản tại doanh nghiệp tư nhân Minh Đức phụ thuộc vào hồ sơ góp vốn quyền sử dụng đất của doanh nghiệp tư nhân Minh Đức có đầy đủ và đúng quy định pháp luật, phù hợp với giá thị trường tại thời điểm góp vốn năm 2019 không. Trường hợp giao dịch không đúng với bản chất kinh tế, không đúng thực tế phát sinh nhằm mục đích giảm nghĩa vụ thuế của người nộp thuế, thì đề nghị Cục Thuế tỉnh Trà Vinh căn cứ quy định tại Điều 49, Điều 50, Điều 53, Điều 54 Chương V Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 quy định về ấn định thuế và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế để thực hiện.

Xem toàn văn nội dung tại Công văn số 2372/TCT-CS về chính sách thuế

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan