Ghi thu, ghi chi tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Nội dung bài viết

Ngày 11/06/2024, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2498/TCT-CS về việc ghi thu, ghi chi số tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
Căn cứ theo khoản 4 Điều 12 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; Điều 5, Khoản 5 Điều 6 Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước:
Pháp luật về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 chỉ có quy định về việc ghi thu, ghi chi đối với trường hợp người được Nhà nước cho thuê đất đã tự nguyện ứng trước tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng và được trừ vào tiền thuê đất phải nộp; không có quy định ghi thu, ghi chi đối với trường hợp tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp của tổ chức, cá nhân để thực hiện dự án đầu tư mà phải chuyển mục đích sử dụng đất và phải nộp tiền thuê đất theo quy định tại Điều 57, Điều 73 Luật Đất đai năm 2013.

Xem toàn văn nội dung tại Công văn 2498/TCT-CS 2024 ghi thu, ghi chi tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất 

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan