Chính sách giảm thuế giá trị gia tăng

Nội dung bài viết

Ngày 29/06/2024 Chính phủ ban hành Nghị định 72/2024/NĐ-CP quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 142/2024/QH15 ngày 29 tháng 6 năm 2024 của Quốc hội. Văn bản kèm theo Phụ lục I, II, III bao gồm “Danh mục hàng hóa, dịch vụ không được giảm thuế suất thuế giá trị gia tăng”
Căn cứ tại Khoản 1 Điều 1 Nghị định 72/2024/NĐ-CP ngày 29/06/2024 của Chính phủ ban hành quy định về “Giảm thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%, trừ nhóm hàng hóa, dịch vụ sau”.
Việc giảm thuế giá trị gia tăng cho từng loại hàng hóa, dịch vụ quy định tại khoản 1 Điều này được áp dụng thống nhất tại các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công, kinh doanh thương mại.
Căn cứ theo Điều 2 tại Nghị quyết này quy định về Mức giảm thuế giá trị gia tăng như sau:
a) Cơ sở kinh doanh tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ được áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 8% đối với hàng hóa, dịch vụ quy định tại khoản 1 Điều này.
b) Cơ sở kinh doanh (bao gồm cả hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu được giảm 20% mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng khi thực hiện xuất hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế giá trị gia tăng quy định tại khoản 1 Điều này.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2024 đến hết ngày 31/12/2024.

Xem toàn văn nội dung tại Nghị định 72/2024/NĐ-CP quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan