Hạch toán tài sản cố định

Nội dung bài viết

Ngày 30/05/2024, Cục Thuế tỉnh Bình Dương ban hành Công văn 14754/CTBDU-TTHT về việc hạch toán tài sản cố định.
Căn cứ Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 4 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định: Trường hợp Công ty mua tài sản và các tài sản này đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 45/2013/TT-BTC bao gồm chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó; Có thời gian sử dụng trên 1 năm trở lên; Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách tin cậy và có giá trị từ 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng) trở lên thì được ghi nhận là tài sản cố định của Công ty. Công ty thực hiện trích khấu hao tài sản cố định theo nguyên tắc được quy định tại Điều 9 Thông tư số 45/2013/TT-BTC; Trường hợp Công ty trích khấu hao tài sản cố định, khoản trích khấu hao đáp ứng các điều kiện các khoản chi được trừ và không được trừ thì được tính trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC.

Xem toàn bộ nội dung tại Công văn 14754/CTBDU-TTHT của Cục Thuế tỉnh Bình Dương về việc hạch toán tài sản cố định

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan