Chính sách thuế về chuyển nhượng vốn góp tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Nội dung bài viết

Ngày 05/06/2024, Tổng cục Thuế ban hành Công văn số 2375/TCT-CS về chính sách thuế về chuyển nhượng vốn góp tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Theo hồ sơ, Công ty TNHH MTV Đầu tư và phát triển HPI (là doanh nghiệp Việt Nam) và Công ty Charm Cheer Industry Co., Ltd (là tổ chức nước ngoài cư trú tại Đài Loan) là hai nhà đầu tư góp vốn thành lập Công ty năng lượng Bình An theo tỷ lệ góp vốn là 30% và 70%. Năm 2015, Công ty Charm Cheer Industry Co., Ltd có hoạt động chuyển nhượng vốn (19% vốn góp) cho Công ty TNHH MTV Đầu tư và phát triển HPI.
Ngày 08/03/2024, Cục Thuế thành phố Hải Phòng đã có công văn số 710/CTHPH-TTKT1 trả lời Công ty TNHH MTV Đầu tư và phát triển HPI về chính sách thuế.
Căn cứ khoản 2 Điều 2 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính, tổ chức nước ngoài nếu có hoạt động chuyển nhượng vốn thì thực hiện nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo hướng dẫn tại Điều 14 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 8 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính) quy định thu nhập từ chuyển nhượng vốn. Việc kê khai thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng vốn theo quy định tại Điều 16 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính. Trường hợp Công ty TNHH MTV Đầu tư và phát triển HPI nhận chuyển nhượng vốn có trách nhiệm xác định, kê khai, khấu trừ và nộp thay tổ chức nước ngoài số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp từ hoạt động chuyển nhượng vốn theo quy định.

Xem toàn văn nội dung tại Ngày 05/06/2024, Tổng cục Thuế ban hành Công văn số 2375/TCT-CS về chính sách thuế về chuyển nhượng vốn góp tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan