Giải đáp về thuế giá trị gia tăng

Nội dung bài viết

Ngày 07 tháng 6 năm 2024, Tổng cục Thuế ban hành Công văn số 2452/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng (GTGT).
Trường hợp hoạt động cho thuê lại quyền sử dụng đất gắn với tài sản trên đất của bên chuyển nhượng cho bên nhận chuyển nhượng thực hiện theo đúng quy định của Luật Đất đai năm 2013, bên nhận chuyển nhượng là Doanh nghiệp chế xuất (Công ty TNHH Evertie Lighting Việt Nam) được áp dụng quy chế doanh nghiệp chế xuất (đất thuê và tài sản gắn liền trên đất theo Hợp đồng chuyển nhượng nằm trong phạm vi diện tích đất sử dụng của Doanh nghiệp chế xuất được quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai cấp) và bên nhận chuyển nhượng đáp ứng các điều kiện về kiểm tra, giám sát hải quan đối với khu phi thuế quan là DNCX tại địa chỉ của nhà xưởng trên đất theo xác nhận của Chi Cục Hải quan Nhơn Trạch và tài sản chuyển nhượng không thuộc đối tượng phải làm thủ tục hải quan thì thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% nếu đáp ứng các điều kiện về hợp đồng, hóa đơn và chứng từ thanh toán qua ngân hàng theo quy định.

Xem toàn văn nội dung tại Công văn số 2452/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan