Giảm tiền thuê đất theo Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg

Nội dung bài viết

Ngày 29 tháng 5 năm 2024, Tổng cục Thuế ban hành Công văn số 2272/TCT-CS về việc giảm tiền thuê đất theo Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg ngày 03/10/2023.
Tại Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg quy định giảm 30% tiền thuê đất phải nộp (phát sinh thu) của năm 2023 đối với người thuê đất là tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức thuê đất trả tiền hàng năm. Do đó, nếu đơn vị đề nghị giảm tiền thuê đất theo Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg không phải là đơn vị thuê đất ghi trên Quyết định hoặc Hợp đồng hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì không thuộc đối tượng xem xét áp dụng Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Trường hợp doanh nghiệp thực hiện cổ phần, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chia, tách doanh nghiệp, hợp nhất, sát nhập doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện thủ tục thuê đất và ký lại hợp đồng thuê đất với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trường hợp đơn vị chưa hoàn thành thủ tục pháp lý về quyền sử dụng đất, không phải đối tượng được nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng hoặc Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất thì không đủ điều kiện được xem xét giảm tiền thuê đất theo Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg.

Xem toàn bộ nội dung tại Công văn số 2272/TCT-CS về việc giảm tiền thuê đất theo Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg ngày 03/10/2023.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan