Tạm hoãn nộp khoản tiền thuế truy thu, tiền phạt và tiền chậm nộp đối với chi phí tiền lương

Nội dung bài viết

Ngày 31/05/2024, Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc ban hành TTKT1 Công văn 1188/CTVPH-TTKT1 về việc trả lời chính sách thuế. Căn cứ theo Khoản 1, Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp); Điều 106 Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012 quy định về làm thêm giờ; Điều 107 Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019 có quy định về làm thêm giờ: khi tính tiền lương làm thêm giờ doanh nghiệp cần xác định số giờ làm thêm được phép tính theo quy định của pháp luật lao động. Những khoản chi phí làm thêm giờ cho người lao động nếu đáp ứng điều kiện quy định của pháp luật về thuế và pháp luật về lao động thì sẽ được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Xem toàn bộ nội dung tại Công văn 1188/CTVPH-TTKT1 của Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc về việc trả lời chính sách thuế

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan