Bổ sung hồ sơ khai thuế đối với hóa đơn đầu vào bị bỏ sót

Nội dung bài viết

Ngày 30/05/2024, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2298/TCT-KK về việc khai bổ sung hồ sơ khai thuế đối với hóa đơn đầu vào bị bỏ sót.
Căn cứ tại điểm đ khoản 6 Điều 1 Luật số 31/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT quy định về khấu trừ thuế GTGT đầu vào; điểm g khoản 1 Điều 9 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định về khấu trừ thuế thuế GTGT đầu vào; khoản 8 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào; khoản 3 Điều 7 Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn về xử lý hóa đơn điện tử, bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử đã gửi cơ quan thuế có sai sót trong một số trường hợp; Điều 47 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 quy định về khai bổ sung hồ sơ khai thuế; khoản 4 Điều 7 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định về khai bổ sung hồ sơ khai thuế: Trường hợp người nộp thuế phát hiện hóa đơn GTGT hàng hóa, dịch vụ mua vào bị bỏ sót thì thực hiện theo quy định tại điểm đ khoản 6 Điều 1 Luật số 31/2013/QH13 và Điều 47 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14.

Xem toàn bộ nội dung tại Công văn 2298/TCT-KK 2024 khai bổ sung hồ sơ khai thuế đối với hóa đơn đầu vào bị bỏ sót

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan