Cưỡng chế nợ thuế

Nội dung bài viết

Ngày 19 tháng 6 năm 2024, Tổng cục Thuế ban hành Công văn số 2633/TCT-QLN giải đáp vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện cưỡng chế nợ thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản của người nộp thuế. Về việc này, sau khi xin ý kiến các đơn vị chức năng trong Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
1. Về trách nhiệm của ngân hàng thương mại trong việc phối hợp cung cấp thông tin về tài khoản của người nộp thuế:
Nếu cơ quan thuế không có văn bản cụ thể đề nghị ngân hàng thương mại cung cấp thông tin về tài khoản thanh toán của người nộp thuế mở tại ngân hàng thương mại, thì trường hợp người nộp thuế mở tài khoản mới tại ngân hàng thương mại, ngân hàng thương mại có trách nhiệm cập nhật dưới hình thức điện tử các thông tin về tài khoản thanh toán mới của người nộp thuế mở tại ngân hàng cho cơ quan thuế hàng tháng trong 10 ngày của tháng kế tiếp tháng có thông tin cần cập nhật.
Trường hợp cơ quan thuế ban hành văn bản yêu cầu cung cấp thông tin Mẫu số 01-1/CC tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP thì trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu cung cấp thông tin Mẫu số 01-1/CC, ngân hàng thương mại phải cung cấp thông tin bằng văn bản cho cơ quan thuế.
2. Về trách nhiệm của ngân hàng thương mại trong việc thực hiện quyết định cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản của người nộp thuế bị cưỡng chế:
Trong thời hạn quyết định cưỡng chế có hiệu lực, ngân hàng thương mại không thực hiện trách nhiệm trích chuyển số tiền ghi trong quyết định cưỡng chế từ tài khoản của người nộp thuế vào tài khoản của ngân sách nhà nước theo yêu cầu của cơ quan quản lý thuế thì bị phạt số tiền tương ứng với số tiền không trích chuyển vào tài khoản của ngân sách nhà nước (sau khi trừ đi số dư tối thiểu để duy trì tài khoản), trừ trường hợp các tài khoản của người nộp thuế không còn số dư hoặc đã trích chuyển toàn bộ số dư tài khoản của người nộp thuế vào tài khoản của ngân sách nhà nước nhưng vẫn không đủ số tiền mà người nộp thuế phải nộp. Việc xử phạt vi phạm hành chính tuân thủ trình tự, thủ tục, thẩm quyền theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính.

Xem toàn văn nội dung tại Công văn số 2633/TCT-QLN về cưỡng chế nợ thuế

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan