Xác định lại số tiền thuê đất phải nộp

Nội dung bài viết

Ngày 11/06/2024, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2499/TCT-CS về việc giải đáp chính sách tiền thuê đất.
Theo khoản 2 Điều 2 Quyết định số 1387/2005/QĐ-TTg ngày 29/12/2005 của Thủ tướng Chính phủ xử lý các quy định về ưu đãi, khuyến khích đầu tư trái pháp luật do Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành; điểm a, khoản 1 Điều 59 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 quy định:
Trường hợp người nộp thuế đã được cơ quan chức năng ưu đãi vượt khung thì phải hủy bỏ ưu đãi vượt khung trái pháp luật và phải nộp tiền truy thu tiền thuê đất theo quy định khoản 2 Điều 2 Quyết định số 1387/2005/QĐ-TTg ngày 29/12/2005 của Thủ tướng Chính phủ. Trường hợp người nộp thuế chậm nộp tiền thuế so với thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan quản lý thuế thì phải nộp tiền chậm nộp theo quy định tại điểm a, khoản 1 Điều 59 Luật Quản lý thuế.

Xem toàn văn nội dung tại Công văn 2499/TCT-CS 2024 giải đáp chính sách tiền thuê đất

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan