Giảm tiền thuê đất theo Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg

Nội dung bài viết

Ngày 7 tháng 6 năm 2024, Tổng cục Thuế ban hành Công văn số 2443/TCT-CS về vướng mắc khi giải quyết giảm tiền thuê đất theo Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Căn cứ các quy định pháp luật, việc áp dụng giảm tiền thuê đất theo Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ chỉ áp dụng đối với tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng thuê đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức thuê đất trả tiền hàng năm. Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg ngày 03/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực thi hành từ ngày 20/11/2023. Vì vậy, việc xét đối tượng áp dụng phải căn cứ vào thời điểm Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành. Do đó, đối với trường hợp tại thời điểm Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành mà đã hết hạn thuê đất thì không thuộc đối tượng của Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Xem toàn văn nội dung tại Công văn số 2443/TCT-CS về vướng mắc khi giải quyết giảm tiền thuê đất theo Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan